KARTKI MTE

Kartki MTE 2016 Nr 3 (116) Rok XV
Biuletyn Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Olsztynie

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. Jana Kiszy w dniu 10 listopada 2016 r. Jeszcze 4 września 2016 r. w ewangelickim kościele  Chrystusa Zbawiciela w Olsztynie podczas nabożeńswa składaliśmy mu życzenia z okazji Jego 90-tych Urodzin. Kilka tygodni wcześniej otrzymaliśmy od Niego Jego autobiograficzną książkę Dziedzictwo. Dziś możemy powiedzieć, że jest to Jego testament, który nam zostawił.

 

Jan Kisza - "Dziedzictwo"

 

W 2016 roku prof. Jan Kisza w przededniu swoich 90-tych Urodzin wydał autobiograficzną książkę zatytułowaną "Dziedzictwo".

 

We wstępie napisał: Od dawna nurtowała mnie myśl opisania rodzinnych wspomnień. Skłaniali mnie do tego liczni członkowie rodziny zarówno ze strony Ojca, jak i ze strony Matki. ... Okolicznością sprzyjającą w podjęciu przeze mnie opisu historii rodziny były skrupulatnie prowadzone przez Ojca notatki ... To bowiem konkretne osoby tworzą rzeczywistość i są sprawcami wydarzeń, to ludzie poprzez swoją pracę i umiejętności są prawdziwymi kreatorami teraźniejszości i przyszłości. Tak więc informacje o osobach powinny być skrzętnie zapisywane w pierwszej kolejności na kartach historii. Temu właśnie celowi służy moje opracowanie "Dziedzictwo". Osoby tam przedstwione mają szansę przez długie lata być nieocenionym źródłem informacji dla obecnych i przyszłych pokoleń. Każdy moment w historii każdego z nas jest wyjątkowy, unikalny, a jego znaczenie i doniosłość ocenić będzie można dopiero z perspektywy minionego czasu. Z tych właśnie względów niesłychanie istotne jest zachowanie pamięci o ludziach i ich dokonaniach, stąd motto "Szanujmy i pomnażajmy dorobek naszych ojców".

We wspomnieniach Profesora przenosimy się do Zamarsk koło Cieszyna, miejscowości rodzinnej, gdzie spędził dzieciństwo. Kolejno śledzimy losy Autora - żołnierza Dywizji Strzelców Karpackich, podczas II wojny światowej. Po powrocie z wojennej tułaczki rozpoczął naukę w Cieszynie, którą kontynuował już w Olsztynie, dokąd przeniesiono jego uczelnię. Z nią związał swoje życie naukowe. Odtąd tu był Jego DOM.

W książce, którą MTE otrzymało od Autora, Pan Profesor zadedykował czytelnikom te słowa: Przeszłość zachowana w pamięci jest częścią teraźniejszości.

 

Jan Kisza urodził się w Zamarskach pod Cieszynem dnia 2 września 1926 r. w rodzinie Anny i Jerzego Kiszów, prowadzących 14-hektarowe gospodarstwo rolne, specjalizujące się w hodowli bydła i produkcji mleka. Jako najstarszy syn z sześciorga rodzeństwa miał przejąć gospodarstwo po rodzicach. W roku 1944 znalazł się jednak w III Dywizji Strzelców Karpackich, zdobywając w roku 1945 Bolonię we Włoszech. Po wojnie znalazł się na obczyźnie. W dniu 27 kwietnia 1947 r. wrócił do kraju, szykanowany następnie przez Milicję Obywatelską, do której musiał się regularnie zgłaszać jako były "Karpatczyk".

Po maturze rozpoczął studia w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie na Wydziale Mleczarskim. Po przeniesieniu cieszyńskiej uczelni wraz z profesorami i studentami do Olsztyna, tam już pozostał. W lutym 1953 r. z wynikiem bardzo dobrym zdał egzamin inżynierski i pozostał na uczelni, gdzie uzyskał też tytuł magistra zootechniki, a w roku 1964 pod kierunkiem profesora Józefa Janickiego obronił pracę doktorską. Po habilitacji został profesorem zarówno olsztyńskiej uczelni, jak i również krakowskiej Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja. Zapraszany na wykłady do Niemiec, współpracował z profesorami Uniwersytetu w Gissen i Kilonii.

Prof. Jan Kisza wypromował 119 inżynierów, 494 magistrów i 25 doktorów, z których 8 jest profesorami i rektorami. Wykonał ponad 100 recenzji, w tym 34 dorobku do tytułu naukowego, 40 prac doktorskich i 32 prac habilitacyjnych. W jego dorobku znajduje się m.in. 186 rozpraw naukowych, 62 artykuły popularno - naukowe, 10 patentów i 2 podręczniki.

Profesor Jan Kisza był uczonym o uznanym w kraju i za granicą autorytecie naukowym, wybitnym specjalistą w zakresie chemii i technologii mleczarskiej. Jego dorobek naukowy został wykorzystany w krajowym przemyśle mleczarskim.

 
Prof. dr Jan Kisza od wielu lat nie tylko był czynnym członkiem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Olsztynie, ale także był jej kuratorem oraz kuratorem Diecezji Mazurskiej. Był też członkiem Synodu Kościoła.

 

 

KARTKI MTE 2016 Nr 3 (116) Rok XV
Biuletyn Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego.
Adres: 10 - 026 Olsztyn, ul. Stare Miasto 1,
tel. + 48 89 527-22-45
Konto: PKO BP II/0 Olsztyn 93 1020 3541 0000 5002 0091 1180
http://www.luteranie.pl/diec.mazurska/pl/mte.html


Powrót do poprzedniej strony
Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie
Wydrukuj stronę

(c) 2016.11.13 - Diecezja Mazurska KEA w RP - olsztyn@luteranie.pl